Happy 2012!

Happy new year! Some time ago (last year, actually) I made a post on numbers across my conlangs. Since then, I’ve made many other languages (it’s hard to believe Lindavor was my latest conlang in July!), so it’s time I updated that list. In that post I used a relatively low number as an example: 15. This time, I’ll go for a larger one… 2012!

Note: If a language uses a base other than 10, it will be indicated in brackets after its name.

AIEDAIN
Eiduul sul (Modern Aiedain), Eituul suli (Old Aiedain)
/ei̯ˈduːl sul/, /ei̯tuːl ˈsuli/
Analysis: Eidh (2) × tul (1000) + sul (12)

ALISNE (12)
Yan-ey ayebi
/janˈnej aˈjebi/
Analysis: Yan (13) × ey (144) + aye (132) + bi (8)

BARTXE (mixed 6, 12 and 10)
Tsusuq suraŋ
/t͡suˈsuq suˈɾaŋ/
Analysis: Su (2) × tsuq (1000) + su (2) × ra (6)

CALACALÁ
Nacavimaca
/nətʃəviˈmät͡ʃə/
Analysis: N (number), C (2) × V (1000) + M (10) + C (2)

D’ELYE
Do mil doz
/ð̞oˈmil ˈð̞oθ/
Analysis: Do (2) × mil (1000) + doz (12)

DONGH
Duu tusunz dylp
/duː ˈtʰusũz dylp/
Analysis: Duu (2) × tusunz (1000) + dylp (12)

EFANYÓ
Dos mil dose
/doˈmil ˈdose/
Analysis: Dos (2) × mil (1000) + dose (12)

EFENOL
Domil dë (Modern Efenol), Dos mil dös (Old Efenol)
/ˈdomil deː/, /dos mil døs/
Analysis: Do (2) × mil (100) + (12)

EHARTHEN (8)
Gihem-rekoz-giavo (if it comes after the main verb) Vozagi-kore-hengi (if it precedes the main verb)
/ˈgihem ˈrekoð giˈävo/, /voˈðägi ˈkore ˈheŋgi/
Analysis: Gi (3) × hem (512) + re (7) × koz (64) + gi (3) × sa (8) + vo (4)

ELIRBA
Hweniil dihwe / Hweniil dzubo (according to vowel harmony)
/xʷeˈniːl diˈxʷe/, /xʷeˈniːl ˈd͡zuβ̞o/
Analysis: Hwe (2) × niil (1000) + di/dzu (10) + hwe/bo (2)

FEIN (and Fen)
Do mil je do (Fein), Do mil doz (Fen)
/do mil d͡ʒe do/, /do mil doθ/
Analysis: Do (2) × mil (1000) + je (10) + do (2)
and Do (2) × mil (1000) + doz (12)

HAHDEK
Hikes deh-hi
/ˈhikʰəs ˈdeːhɪ/
Analysis: Hi (2) × kes (1000) + teh (10) + hi (2)

IFÁNICO
Lormil lose
/ˈloɾmiɾ ˈlose/
Analysis: Lor (2) × mil (1000) + lose (12)

ILBALÓ
Tyalkau lyuti

/tjälˈkäw ˈljuti/
Analysis: Tye (2) × kaul (1000) + lu (10) + tye (2)

INAÍ
K’é san o wásan
/ˈkʼésan o ˈwásan/
Analysis: K’é (1000) × san (2) + o (and)  +wá (10) + san (2)

INLUSH
Tó tozend en télf
/tu ˈtozənð ən telf/
Analysis: (2) × tozend (1000) + en (and) + telf (12)

KENVEI
Tuva dase narduva
/ˈtuvä ˈð̞äse näɾˈð̞uvä/
Analysis: Tuva (2) × das (1000) + narda (10) + tuva (2)

LEONÉ
Dou mil doze
/doʊ̯ mil ˈdoze/
Analysis: Dou (2) × mil (1000) + doze (12)

LINDAVOR
Dun mîl dôk
/dun miːl doːk/
Analysis: Dun (2) × mîl (1000) + dôk (12)

LISNÄIT (12)
Yän yeye’ ‘äyebï
/jæn ˈjejeʔ ʔæˈjebɨ/
Analysis: Yän (13) × yeye’ (144) + ‘äye (132) + ebï (8)

LÜN
Zos mil zöh
/t͡sɔs mil t͡sø/
Analysis: Zos (2) × mil (1000) + zöh (12)

LYNN
Tos mil tose
/tos mil ˈtosɛ/
Analysis: Tos (2) × mil (1000) + tose (12)

LYUN
Tus mil tusi
/tus mil ˈtusi/
Analysis: Tus (2) × mil (1000) + tusi (12)

MËNTINLAN
Tusaw dektu
/tuˈsaw ˈdektu/
Analysis: Tu (2) × saw (1000) + dek (10) + tu (2)

MINMÁ
Tutu tosan pantu
/túˈθú ˈtosan panˈtú/
Analysis: Tutu (2) × tosan (1000) + pantu (12)

NARÇER
Twu sózend end twälf
/tʰu ˈsozn̩ð ɘn tʰwälf/
Analysis: Twu (2) × sózend (1000) + end (and) + twälf (12)

NISA
Dúú heel dudec
/duː xeːl ˈdʏdec/
Analysis: Dúú (2) × heel (1000) + dudec (12)

NUST
Toe-mil tehs
/tʰɔə̯ mil tʰeːl/
Analysis: Toe (2) × mil (1000) + tehs (12)

NYSTR
Tozmil tøs
/ˈtʰoʀmil tʰøs/
Analysis: Toz (2) × mil (1000) + tøs (12)

PITÁ RUQAHA
Mbil-sá sá-waru (1st orthography), Bilsá sáwalu (2nd orthography)
/ṽiɽ sã sãˈwäɽu/
Analysis: Mbil (1000) × (2) + (2) + waru (10)

QIYE ZEMPA
Qike zehqi
/ˈxike ˈt͡seʔxi/
Analysis: Qi (2) × ke (1000) + zeh (10) + qi (2)

ROMANICE
Do mila doce
/do ˈmilä ˈdot͡se/
Analysis: Do (2) × mil (1000) + doce (12)

SELDON
Rehi-dire
/ˈrehi ˈdiɾe/
Analysis: Re (2) × hi (1000) + di (10) + re (2)

SOHOSI (mixed 5 and 10)
E gogo mu’e’e
/e ˈŋoŋo muˈʔeʔe/
Analysis: E (2) × gogo (1000) + mu (5) × e (2) + e (2)

SÔSH (mixed 5 and 10)
E-min my-e
/eˈmin myˈe/
Analysis: E (2) × min (1000) + my (10) + e (2)

SPAELE
Dun milei dekdun
/dun ˈmilej dekˈdun/
Analysis: Dun (2) × mile (1000) + dek (10) + dun (2)

TALEANE RAINERI

TECYA (8)
Gihee cikuz gisoo
/giˈheː çiˈkut͡s giˈsoː/
Analysis: Gi (3) × hee (512) + ci (7) × kuz (64) + gi (3) × sa (8) + vo (4)

TENGOKO
Kiges tekki
/ˈkiges ˈtekki/
Analysis: Ki (2) × ges (1000) + tek (10) + ki (2)

THENG-THUN
Khike thē khi
/kʰi˧ke˧ tʰe˥ kʰi˧/
Analysis: Khi (2) × ke (1000) + thē (10) + khi (2)

TIGHAIA (8) Also Proto-Tehya.
Gi-ǵeñ zikuþ gisawo (Middle Tighaia), Gighil ħikudh gihabhu (Proto-Tehya)
/giˈɣen̥ ziˈkuθ giˈsäwo/, /ˈgigʱil ɦiˈkʰudʱ giˈhäbʱu/
Analysis: Gi (3) × ǵeñ (512) + zi (7) × kuþ (64) + gi (3) × sa (8) + wo (4)

TONORYU
Kiges tekki
/ˈkiges ˈtekki/
Analysis: Ki (2) × ges (1000) + tek (10) + ki (2)

TRIBAND (8)

Analysis (using glosses): THREE × 512 + SEVEN × SIXTY-FOUR  + THREE × EIGHTFOLD + FOUR + SP (an abstract suffix)

XENECHEN
Xige chekuxi
/ˈxiʝe ˈt͡ʃekɯxí/ or /ˈxiʝe t͡ʃeˈk͡xí/
Analysis: Xi (2) × ge (1000) + cheku (10) + xi (2)

XPANĪ
Dos mil doce
/dos mil ˈdot͡ʃe/ (Standard Xpanī), /duh mil ˈdut͡ʃe/ (Ispaní Bałar)
Analysis: Dos (2) × mil (1000) + doce (12)

YANGLISH (Britanian)
Dou mille douze
/doʊ̯ mɪl duːz/
Analysis: Dou (2) × mille (1000) + douze (12)

YQENDE
Masyrumba mbatxe
/mäsyɾuˈmbä mbäˈt͡ʃe/
Analysis: Ma (19th noun class, see note), siru (1000) × mba (2) + mba (2) + txe (10)
Note: Yqende numbers over 999 agree in noun class with the counted thing, The 19th class was chosen for the example so as to agree with the Yqende word for ‘years’, manzy.

ZISSITEN
Ci gea teci
/t͡ʃi ˈd͡ʒeä ˈtet͡ʃi/
Analysis: Ci (2) × gea (thousands) + teci (12)

I wish you all a very happy 2012!

Advertisements

Posted on 2012/01/05, in English, Multilingual. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: